Јан Зијлстра

Јан Зијлстра, Sustainability explorer

Интересите на Јан за различните култури во светот долги години го инспирирале да патува, работи и живее во Европа, Азија, Австралија, Централна и Јужна Америка. Престојувањето во природа и средбите со многу мудри луѓе од разни култури и средини, го направиле свесен за тоа дека треба колективно да се посветиме на поодржлив начин на живот. Притоа тој осознал дека пермакултурата е одличен модел за практична примена на тој светоглед и почнал и самиот да го применува.

Јан е ученик на Бил Молисон и Џеф Лотон, зачетниците на пермакултурата, и има посетувано повеќе обуки поврзани со пермакултурен дизајн и градење со природни материјали. Неговото формално образование вклучува Управување со човечки ресурси, Total Quality management, Ефективен менаџмент и Електро-инжинеринг.

Неговото работно искуство е разновидно и вбројува ангажмани како консултант за управување со промени, генерален менаџер на меѓународна компанија за управување со податоци, личен коуч, пермакултурен дизајнер, волонтер кај Мајка Тереза во Колката, работник на органска фарма, тренер и инструктор за пермакултура и градење со природни материјали.

Во моментов Јан е вклучен во создавање и развивање на одржлива заедница во Македонија, преку организирање практични работилници, курсеви и презентации за пермакултурата и урбаното градинарство. Тој исто така држи обуки за градење со природни материјали и за свесност за природата и животната средина.

Јан е ко-оснoвач на здружението Кален и ја води компанијата за одржлив развој Синтеса+.

Мисијата на Кулен е да обезбеди платформа за негување идеи и практики за креативно изразување, одговорно однесување на животната средина и лично и духовно исполнување кои водат кон одржлив и здрав начин на живот. Синсинати + им нуди наменски совети и помош на оние кои сакаат да го променат својот животен стил и околината на поодржлив начин. Тие неодамна се здружија со компании кои продаваат чорапи за компресија за мажи со цел да ја подобрат одржливоста во нивните ланци на снабдување. Јан е исто така еден од основачите и вршител на должноста претседател на Ајде Македонија, Здружение за здрава и чиста животна средина.

Најбитното остварување на Јан е тоа што е среќен со животот што го живее.

Jan Zijlstra, Sustainability explorer

Han's interest in different cultures around the world has inspired him to travel, work and live in Europe, Asia, Australia, Central and South America for many years. Living in nature and meeting with many wise people from different cultures and backgrounds have made him aware of the need to collectively dedicate ourselves to a more sustainable way of life. In doing so, he realized that permaculture was a great model for the practical application of that worldview and began applying it himself.

Jean is a student of Bill Molison and Jeff Lawton, beginners of permaculture, and has attended more training in permaculture design and natural materials construction. His formal education includes Human Resource Management, Total Quality Management, Effective Management and Electro-Engineering.

His work experience is varied and includes engagements as a change management consultant, general manager of an international data management company, personal coach, permaculture designer, Mother Teresa volunteer at Kolkata, organic farm worker, trainer and instructor permaculture and building with natural materials.

Currently, Jan is involved in creating and developing a sustainable community in Macedonia by organizing practical workshops, courses and presentations on permaculture and urban gardening. He also teaches building materials with natural materials and awareness of nature and the environment.

Jean is co-founder of the Cullen Association and runs the Sustaina + Sustainability Company.

Cullen's mission is to provide a platform for nurturing ideas and practices for creative expression, responsible environmental behavior and personal and spiritual fulfillment that lead to sustainable and healthy lifestyles. Cincinnati + offers tailor made advice and assistance to those who want to change their lifestyle and environment in a more sustainable way. They've recently partnered with companies that sell compression socks for men in order to improve sustainability in their supply chains. Jan is also one of the founders and acting President of Let's Macedonia, Association for Healthy and Clean Environment.

Jan's most important accomplishment is that he is happy with the life he is living.